หน้าหลัก           ก่อร่าง สร้างศูนย์           ผลิดอก ออกผล           เพิ่ม ภูมิปัญญา           ผลิบาน แตกกิ่ง           สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก โดย ททท.          
ก่อร่าง สร้างศูนย์
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยี่ยมชมการจัดการศึกษา “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ณ โรงเรียนในสังกัด สถ. ที่ได้รับผลกระทบจาก ธรณีพิบัติภัยสึนามิ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ ๑.โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ ๒. โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา ๓. โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างให้เยาวชนแต่ละภูมิภาคมีความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว ก่อให้เกิดความรัก ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่นของตนเองในอนาคต และสามารถเติบโตไปประกอบอาชีพเป็นบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ต่อมา ททท. ได้พิจารณา จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จังหวัดลำพูนอีก ๑ โรงเรียน

การขยายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
มีการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดลําพูน ในปี 2555 เป็นโรงเรียนนักเรียนหญิงล้วน และ เป็นนักเรียนที่ ขาดโอกาสทางการศึกษา


ลงนามความร่วมมือระหว่าง ททท. กับ สถ. (ครั้งที่ 2)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้พิจารณาเห็นว่าศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว สมควรขยายไปทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ด้านการท่องเที่ยว เป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. จึงได้ลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘๐ โรงเรียน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา


วัตถุประสงค์ (Program objectives)
กลุ่มเป้าหมาย (Target audience)
ความสำคัญของโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย (Target audience)
ผลสำเร็จที่คาดหวังจากโครงการ
รางวัล และความสำเร็จ
โรงเรียนในสังกัด